Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniDziałalność

Głównymi obszarami zainteresowań naukowo-badawczych Katedry Transportu i Logistyki są szeroko rozumiane problemy funkcjonowania i rozwoju systemów transportowych, a w szczególności:

 • zagadnienia dotyczące funkcjonowania i rozwoju poszczególnych subsystemów transportowych, a w tym głównie: morskiego, kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego śródlądowego oraz rozwoju transportu intermodalnego, a także logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • problemy rozwoju i zarządzania siecią infrastruktury transportu w układzie europejskim oraz jej finansowania - w tym w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • techniczne zagadnienia budowy, planowania i eksploatacji morskich składników infrastruktury transportu, a w szczególności portów morskich,
 • zagadnienia ekonomiczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego oraz portów morskich, jak też planowania i zarządzania morskimi systemami transportowymi,
 • problemy efektywności funkcjonowania rynków transportowych i metody ich regulacji/deregulacji oraz polityki transportowej w jej aspekcie tak praktycznym (Unia Europejska), jak i teoretycznym,
 • problemy rozwoju regionów nadmorskich, a w tym głównie relacje między portami i miastami portowymi oraz zagadnienia urbanistyki tych miast,
 • problemy technicznego bezpieczeństwa transportu, a w tym tworzenie systemów monitorowania żywotności konstrukcji z zastosowaniem materiałów inteligentnych.
 • znego wybranych obiektów portowych metodą propagacji fal sprężystych (lata 2006-2007),
 • Wybrane aspekty relacji funkcjonalno-przestrzennej zachodzącej między portem a miastem (2007),
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem portowym w realiach wspólnego rynku transportowego i usługowego Unii Europejskiej (2007),
 • Wpływ inwestycji transportowych na rozwój regionalny wybranych krajów basenu Morza Bałtyckiego (2007),
 • Wpływ sieci infrastruktury transportu na spójność terytorialną w układzie regionalnym na przykładzie regionów nadmorskich (2008).
 • Optymalizacja rozwoju sieci infrastruktury transportu w wymiarze i regionalnym (lata 2009-2011).
 • Mechanizmy, formy i narzędzia regulacji systemów transportowych w UE i ocena ich efektywności (lata 2012-2015).