Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniBadania

Głównymi obszarami zainteresowań naukowo-badawczych Katedry Transportu i Logistyki są szeroko rozumiane problemy funkcjonowania i rozwoju systemów transportowych, a w szczególności:

 • zagadnienia dotyczące funkcjonowania i rozwoju poszczególnych subsystemów transportowych, a w tym głównie: morskiego, kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego śródlądowego oraz rozwoju transportu intermodalnego, a także logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • problemy rozwoju i zarządzania siecią infrastruktury transportu w układzie europejskim oraz jej finansowania - w tym w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • techniczne zagadnienia budowy, planowania i eksploatacji morskich składników infrastruktury transportu, a w szczególności portów morskich,
 • zagadnienia ekonomiczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego oraz portów morskich, jak też planowania i zarządzania morskimi systemami transportowymi,
 • problemy efektywności funkcjonowania rynków transportowych i metody ich regulacji/deregulacji oraz polityki transportowej w jej aspekcie tak praktycznym (Unia Europejska), jak i teoretycznym,
 • problemy rozwoju regionów nadmorskich, a w tym głównie relacje między portami i miastami portowymi oraz zagadnienia urbanistyki tych miast,
 • problemy technicznego bezpieczeństwa transportu, a w tym tworzenie systemów monitorowania żywotności konstrukcji z zastosowaniem materiałów inteligentnych.

 

W ramach działalności statutowej i badań własnych w Katedrze wykonano następujące prace badawcze:

 • Badanie stateczności nabrzeży portowych na przykładzie Gdyni (rok 2001),
 • Analiza elementów przestrzennych w funkcjonowaniu wybranych małych portów basenu Morza Bałtyckiego (rok 2002),
 • Ewolucja zależności przestrzennych między portem a miastem Gdańsk w związku z rozwojem technologii żeglugi (rok 2003),
 • Optymalizacja modeli finansowania infrastruktury transportu (projekt KBN Nr HO2C 079 23; lata 2003-2005),
 • Strategie rozwoju małych portów polskiego wybrzeża w okresie po akcesji do Unii Europejskiej (lata 2003-2007),
 • Nieciągłość rozwoju funkcji transportowej i przemysłowej jako szansa budowy długoterminowego modelu przekształceń urbanistycznych (rok 2005),
 • Polityka transportowa Unii Europejskiej. Cele, formy i instrumenty. Implikacje dla Polski (lata 2005-2006),
 • Formy zarządzania i metody finansowania infrastruktury transportowej jako instrumenty optymalizacji rozwoju sieci transportowej RP w ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju transportu (lata 2006-2007),
 • Monitorowanie stanu technicznego wybranych obiektów portowych metodą propagacji fal sprężystych (lata 2006-2007),
 • Wybrane aspekty relacji funkcjonalno-przestrzennej zachodzącej między portem a miastem (2007),
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem portowym w realiach wspólnego rynku transportowego i usługowego Unii Europejskiej (2007),
 • Wpływ inwestycji transportowych na rozwój regionalny wybranych krajów basenu Morza Bałtyckiego (2007),
 • Wpływ sieci infrastruktury transportu na spójność terytorialną w układzie regionalnym na przykładzie regionów nadmorskich (2008).
 • Optymalizacja rozwoju sieci infrastruktury transportu w wymiarze i regionalnym (lata 2009-2011).
 • Mechanizmy, formy i narzędzia regulacji systemów transportowych w UE i ocena ich efektywności (lata 2012-2015).