Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniSpecjalności

 

STUDIA STACJONARNE:

      I STOPIEŃ - TRANSPORT I LOGISTYKA

      II STOPIEŃ - MORSKIE SYSTEMY TRANSPORTOWE I LOGISTYCZNE ,

      II STOPIEŃ - ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ I ŚRODKAMI TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

STUDIA NIESTACJONARNE:

       I STOPIEŃ - TRANSPORT I LOGISTYKA 

      II STOPIEŃ - MORSKIE SYSTEMY TRANSPORTOWE I LOGISTYCZNE ,

 

 


 

Profil absolwenta studiów I stopnia kierunku TRANSPORT specjalności TRANSPORT I LOGISTYKA


Po ukończeniu 3,5. letnich studiów absolwent studiów I stopnia 
kierunku TRANSPORT specjalności TRANSPORT I LOGISTYKA

otrzymuje: dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera

jest specjalistą w zakresie:

 • funkcjonowania nowoczesnych systemów transportowych i zagadnień inżynierii transportu;
 • eksploatacji liniowych i punktowych obiektów transportu zintegrowanego, w tym terminali transportu intermodalnego i centrów logistycznych;
 • logistyki oraz jej zastosowania w transporcie;
 • organizacji i zarządzania międzynarodowym łańcuchem transportowym i łańcuchem dostaw;
 • inteligentnych systemów transportowo-logistycznych oraz projektowania rozwoju systemów transportowych;
 • przestrzennych aspektów funkcjonowania i rozwoju transportu.

 

posiada wiedzę:

 • ogólną, niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, technicznych środowiskowych i prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej w sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL);
 • specjalistyczną technologiczno-menedżerską wiedzę w zakresie:
  • infrastruktury, środków transportu i jednostek ładunkowych;
  • funkcjonowania, eksploatacji i organizacji systemów transportowych;
  • polityki rozwoju sektora TSL w Polsce, w Europie i na świecie;
  • zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sektorze TSL;
  • zarządzania i sterowania systemami transportowo-logistycznymi z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych;
  • cyklu życia oraz utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla sektora TSL.

 

posiada umiejętności:

 • rozwiązywania problemów ze sfery transportu, spedycji i logistyki;
 • projektowania oraz realizowania prostych obiektów, systemów lub procesów, typowych dla sektora TSL przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi;
 • formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz dostrzegania ich aspektów systemowych i pozatechnicznych;
 • wykorzystania technologii informatycznych oraz technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej;
 • aktywnego posługiwania się dwoma językami obcymi.

 

posiada kompetencje personalne i społeczne:

 • ma m.in. świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • potrafi myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • jest zdolny do szybkiej adaptacji w środowisku pracy przedsiębiorstw branży TSL;
 • jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia.

 

jest przygotowany do pracy:

 • na stanowiskach o profilu typowo inżynierskim, jak też menedżerskim, w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL):
  • w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego;
  • w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych;
  • w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej;
 • może również podejmować własną działalność gospodarczą.

 

 

 

Profil absolwenta studiów II stopnia kierunku TRANSPORT specjalności MORSKIE SYSTEMY TRANSPORTOWE i LOGISTYCZNE


Po ukończeniu 1,5. rocznych studiów absolwent studiów II stopnia 
kierunku TRANSPORT specjalności MORSKIE SYSTEMY TRANSPORTOWE i LOGISTYCZNE 

otrzymuje: dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra

 

jest specjalistą w zakresie:

 • budowy, eksploatacji oraz zarządzania i sterowania morskimi systemami transportowymi i logistycznymi;
 • funkcjonowania, organizacji i zarządzania lądowo-morskimi łańcuchami transportowymi i łańcuchami dostaw w skali globalnej;
 • eksploatacji terminali portowych oraz centrów logistycznych;
 • logistyki i spedycji portowo-morskiej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw sektora transportu morskiego.

 

posiada wiedzę:

 • ogólną, niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, technicznych, środowiskowych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania morskich systemów transportowych i logistycznych;
 • specjalistyczną technologiczno-menedżerską w zakresie:
  • funkcjonowania, eksploatacji i organizacji morskich systemów transportowych i logistycznych;
  • infrastruktury i środków transportu morskiego oraz jednostek ładunkowych;
  • rozwoju transportu morskiego w wymiarze globalnym;
  • efektywności przedsiębiorstw sektora transportu morskiego;
  • zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w morskich systemach transportowo-logistycznych;
  • sterowania i zarządzania w morskich systemach transportowo-logistycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych;
  • w zakresie cyklu życia oraz utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla systemów transportowo-logistycznych.

 

posiada umiejętności:

 • samodzielnego rozwiązywania problemów ze sfery transportu, spedycji i logistyki;
 • projektowania obiektów, systemów lub procesów, typowych dla morskich systemów transportowo-logistycznych przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi;
 • formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz dostrzegania ich aspektów systemowych i pozatechnicznych;
 • wykorzystania technologii informatycznych oraz technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej; aktywnego posługiwania się dwoma językami obcymi;
 • modelowania bezpieczeństwa morskich systemów transportowo-logistycznych i planowania sieci transportowo-logistycznych.

 

posiada kompetencje personalne i społeczne:

 • ma m.in. świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • potrafi myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • jest zdolny do szybkiej adaptacji w środowisku pracy przedsiębiorstw funkcjonujących w morskich systemach transportowo-logistycznych;
 • jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia.

 

jest przygotowany do pracy:

 • na stanowiskach o profilu inżynierskim, jak też menedżerskim, w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL) w:
  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego (np. w portach morskich czy terminalach portowych);
  • jednostkach studialnych, projektowych i badawczych;
  • specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej;
 • może również podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą.