Katedra Transportu i Logistyki

Uniwersytet Morski w GdyniPracownicy

dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG C129 a.przybylowski (at) wn.umg.edu.pl
dr Hanna Dzido   h.dzido (at) wn.umg.edu.pl
dr inż. Adam Kaizer C132 a.kaizer (at) wn.umg.edu.pl
dr inż. Mirosław Nowakowski C127b m.nowakowski (at) wn.umg.edu.pl
dr Adam Salomon C127b a.salomon (at)wn.umg.edu.pl
dr inż. Mariusz Specht C127b m.specht (at) wn.umg.edu.pl
dr inż. Aleksandra Wawrzyńska C127a a.wawrzynska (at) wn.umg.edu.pl
dr inż. Monika Ziemska-Osuch C127b m.ziemska (at) wn.umg.edu.pl
mgr inż. Dawid Osuch   d.osuch (at) wn.umg.edu.pl
mgr Marcin Rybowski C132 m.rybowski (at) wn.umg.edu.pl
mgr inż. Ewelina Ziajka C127a e.ziajka (at) wn.umg.edu.pl

Wykaz dorobku i osiągnięć

 dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG          

 Zainteresowania badawcze: 

 • Współczesne wyzwania cywilizacyjne, w tym paradygmat rozwoju trwałego i zrównoważonego, ekonomia i zarządzanie w sektorach transportu i logistyki, innowacyjność, procesy integracji europejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego, koncepcja smart city oraz równoważenie mobilności.  

Realizowane projekty badawcze i badawczo – rozwojowe: 

 • 2019 – kierownik projektu zespołowego w UMG pt.: „Kształtowanie rozwoju zrównoważonego i innowacyjności a jakość życia na przykładzie aglomeracji nadmorskich 
 • 2019 - Ekspert w projekcie Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 
 • Ekspert w VII Programie Ramowym UE w projekcie CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility) -  Współautor Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni 2016-2025. 
 • Ekspert w VII Programie Ramowym UE w projekcie TRANSFORuM Transport 2050 (Thematic Group 2 - Shift of road freight to rail and waterborne transport)  
 • 2010-2012 - kierownik grantu habilitacyjnego finansowanego przez NCN (wcześniej MNiSW) dotyczącego problematyki zależności pomiędzy inwestycjami a zrównoważonym rozwojem regionalnych systemów transportowych w Polsce w kontekście polityki spójności UE; 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych: 

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,  
 • ERSA - European Regional Science Association, 
 • IAMU - International Association of Maritime Universities – pełnomocnik JM Rektora UMG 

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe: 

 • Od 01.09.2020 – Kierownik Katedry Transportu i Logistyki 
 • 2017-2018 - Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej 
 • 2016-2020 - członek Komisji ds. Ekonomicznych KRASP  
 • 2016-2020 – członek Senatu UMG 
 • Od 2018 r. – Rzecznik dyscyplinarny UMG ds. nauczycieli akademickich  
 • Członek Kapituły na najlepsze prace licencjackie i magisterskie PTE O. Gdańsk 
 • Członek rad programowych i naukowych konferencji, m.in.: „Problemy i wyzwania geografii komunikacji”, UG; „Wyzwania odpowiedzialnego rozwoju”, Uniwersytet Szczeciński; „Energia Nowoczesnych Miast”, Uniwersytet Szczeciński 
 • Członek Rady Naukowej „Nauki o zarządzaniu i jakości” UMG 

 Wybrane publikacje: 

 1. Przybyłowski, P.; Przybyłowski, A.; Kałaska, A. Utility Method as an Instrument of the Quality of Life Assessment Using the Examples of Selected European Cities. Energies 202114, 2770. https://doi.org/10.3390/en14102770
 2. Przybylowski, A.; Stelmak, S.; Suchanek, M. Mobility Behaviour in View of the Impact of the COVID-19 Pandemic—Public Transport Users in Gdansk Case StudySustainability 202113, 364; https://doi.org/10.3390/su13010364
 3. Przybyłowski A., Rząp M., Sharing economy jako innowacyjny model na rzecz równoważenia mobilności – studium przypadku aglomeracji Trójmiasta, w [:] Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych, pod redakcją naukową A. Hoszmana, SGH, Warszawa 2020, s. 150-166. 
 4. Przybyłowski A., Kształtowanie jakości życia w miastach w aspekcie mobilności - 
 5. studium przypadku projektu Civitas Dyn@mo, [w:] Studia: Klasik A., Kuźnik F. (red.), BIULETYN KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk Zeszyt 274, Warszawa 2019, s. 189-201. 
 6. Przybyłowski A.: Global Trends Shaping Life Quality in Agglomerations with Particular Emphasis on Mobility in Seaport Agglomerations. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 13, No. 3, doi:10.12716/1001.13.03.18, pp. 615-620, 2019         
 7. Przybyłowski A., Sustainable urban mobility planning – Gdynia city case study, Ekonomia i Prawo, Volume 17, Issue 2, June 2018, s. 175-189. 
 8. Przybyłowski A., E-mobilność jako nowoczesna koncepcja rozwoju lokalnego, [w:]: Studia: Wehikuły Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, Klasik A., Kuźnik F. (red.), TOM CLXVI, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2018, s. 73-81. 
 9. Przybyłowski A., Zrównoważony transport. Jak mierzyć poziom tego równoważenia?, T. Borys (red.) Od statystyki do jakości życia: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Borysowi, Jelenia Góra 2018. 
 10. Przybyłowski A., Studzieniecki T., Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning – Copenhagen and Gdynia city case study, 6th Central European Conference in Regional Science – CERS, 2017, Proceedings papers WOS, p. 495-505. 
 11. Przybyłowski A., Kuzia M., Challenges for urban sustainable mobility – Gdynia Maritime University case study, Economic and Environmental Studies, 2017. 
 12. Przybyłowski A., Miasto przyszłości w aspekcie równoważenia mobilności, Studia Komitetu  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. 
 13. Przybyłowski A., Królikowska K., Stymulowanie przedsiębiorczości innowacyjnej na przykładzie województwa Pomorskiego,  BAROMET R REGIONALNY, 2017. 
 14. Przybyłowski A., Miasto przyszłości w aspekcie równoważenia mobilności, [w:]: Studia: Wehikuły Rozwoju Lokalnego i Regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, Klasik A., Kuźnik F. (red.), TOM CLXVI, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2017, s. 173-181. 
 15. Przybyłowski A., Port Cities Smart&Sustainable Development Challenges – Gdynia Case Study, Safety of sea transportation : marine navigation and safety of sea transportation, edited by Weintrit A.& Neumann T., Taylor&Francis Group, London, UK, 2017, p. 33-38. 
 16. Przybyłowski A., Czarnowski I., Kształtowanie inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa pomorskiego, [w:]: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: Specjalizacja regionalna - współczesne podejścia, Klasik A., Kuźnik F. (red.), TOM CLXV, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2016, s. 265-280. 
 17. Przybyłowski A., Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu polskich województw, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 3 (69), Białystok 2014, s. 184-194. 
 18. Przybyłowski A., Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo AM w Gdyni, ISBN 978-83-7421-195-6, Gdynia 2013, ss. 269. 

Inne ważniejsze osiągniecia: 

 • 2016 r. i 2020 r. - visiting professor w Cergy Paris Université we Francji 
 • 2012 r. - staż naukowy w Laboratoire d’Economie des Transports/Institut des Sciences de l'Homme, CNRS,  l'Université Lyon 2  
 • 2018-2019 - Koordynator projektu „Łap wiatr w żagle” w ramach programu POWER współfinansowanego przez UE/NCBiR. 
 • Recenzent (2), sekretarz (1) i członek (4) w komisjach habilitacyjnych 
 • Recenzent w 8 przewodach doktorskich  
 • Autor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych oraz ekspertyz na rzecz instytucji rządowych i samorządowych.  

dr inż. Mirosław Jan Nowakowski          

Zainteresowania badawcze: 

 • Dostępność portów morskich dla transportu szynowego, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, uwarunkowania techniczne rozwoju transportu intermodalnego.  

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe: 

 • Członek komitetu naukowego XX Jubileuszowej Konferencji „Drogi Kolejowe”, Politechnika Gdańska 

Wybrane publikacje: 

 1. Nowakowski M.J.: Analiza możliwości likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 201. XX Konferencja Drogi Kolejowe 2020, Gdańsk. 
 1. Nowakowski M.J.: Wpływ zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych na podatność modernizacyjną układów torowych. Problemy Kolejnictwa, zeszyt 170, Warszawa. 
 1. Nowakowski M.J.: Projektowanie poszerzeń międzytorzy w aspekcie zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych.  Przegląd Komunikacyjny. Nr 9/2015. 
 1. Nowakowski M.J.: Optymalizacja długości krzywych przejściowych przy budowie i modernizacji linii kolejowych. Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym.  Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2014. 
 1. Nowakowski M.J.: Przejazdy kolejowe na modernizowanych i rewitalizowanych liniach kolejowych - przepisy a rzeczywistość. Logistyka. Nr. 6 (2014).  
 1. Grulkowski S., Kędra Z., Koc W., Nowakowski M.J.: Drogi szynowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.  
 1. Nowakowski M.J.: Rozwój transportu szynowego w São Paulo – prowadzone realizacje i zamierzenia. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Nr 3(48) (2013). 

Inne ważniejsze osiągniecia: 

 • Opracowanie programu komputerowego KOMPLAN 1.5 do komputerowego wspomagania planowania napraw bieżących nawierzchni kolejowej. Wdrożony na PKP. 
 • Opracowanie programu komputerowego STOR do analizy położenia i wspomagania regulacji niwelety toków szynowych w nawierzchni niekonwencjonalnej. Wdrożony w Setepla, São Paulo, Brazylia 

 dr inż. Adam Kaizer          

 Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni specjalności Eksploatacja Portów i Floty na Wydziale Nawigacyjnym. Od 2012r. pracownik Katedry Transportu i Logistyki UMG. 

Od 2019r. prodziekan ds. studenckich i promocji Wydziału nawigacyjnego UMG. 

Wykładowca i uczestnik szkoleń międzynarodowych skoncentrowanych na pracach czerpalnych o profilu zarządczym (Dredging Management). Koordynator międzynarodowych projektów Balitic Innovation Race oraz Innovation Management realizowanych przy współpracy z ośrodkami akademickim rejonu Morza Bałtyckiego. Organizator wielu przedsięwzięć i wydarzeń akademickich integrujących społeczeństwo branży TSL. Opiekun Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Transportowo-Logistycznych. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskiej studenckiej konferencji Forum Transportowe Młodych oraz Sympozjum Kół Naukowych UMG. Miłośnik kultury marynistycznej oraz promotor sportów wodnych.  

Zainteresowania badawcze: 

Głównym obszar badań stanowi eksploatacja i modernizacja infrastruktury portowej. 

Realizowane projekty badawcze i badawczo – rozwojowe: 

 • 2020 Konkurs Grantowy „Kierunek Port – morze możliwości” 
 • 2016 International Workshop "Maritime Innovation Race"​ Copenhagen- Malmo Port Challenge / World Maritime University - Malmo 
 • 2016 International Workshop "Maritime Innovation Race"​ Novikontas Maritime College - Riga 

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe: 

 • Od 01.09.2020 – Prodziekan ds. studenckich i promocji Wydziału Nawigacyjnego 
 • Od 2012 r. – Opiekun KN ISTL  
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisja Programowej ds. Kierunku Transport 

Wybrane publikacje: 

 • Kaizer A., Kuznetsov A. L.; A simulation technique for the port traffic and dredging in its approching channel interference assesment,Vestnik GUMRF,1,,103 - 112,2015, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping 
 • A., Kaizer; Obras portuarias de dragagem e subaquaticas,2014,Gdynia Maritime University / Navimor 
 • A., Kaizer; L., Smolarek; The analysis of dredging project's effectiveness in the Port of Gdynia, based on the interference with vessel traffic, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 167 - 172,2015,Taylor & Francis Group 
 • Kaizer A; Współczesne tendencje budowy terminali morskich przy użyciu sprzętu pogłębiarskiego, Inżynieria Morska i Geotechnika, 47-50,2012 
 • Kaizer, A; Innowacyjne rozwiązania współczesnych technik pogłębiarskich, Inżynieria Morska i Geotechnika, 556-558,2012 
 • A, Kaizer; A, Gackowska; Wpływ prac czerpalnych na bezpieczeństwo żeglugi i funkcjonowanie portów, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2015 
 •  A.Kaizer; Leszek, Smolarek; Methodology of creating a work schedule for dredging at port's area, 45,202-206, 2016, Scientific Journals Maritime University of Szczecin 
 • Formela, K; Kaizer, A; The Concept of Modernization Works Related to the Capability of Handling E Class Container Vessels in the Port Gdynia, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Maritime Transport & Shipping,,,201,2013,CRC Press 
 • Kuznetsov, A; Kaizer, A; Modeling of dredging works and marine traffic interference assessment, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni,,29,16--24,2014, 
 • Kaizer, A; Ziajka, E; Truszczyński, M; Ocena założeń rozwojowych trójmiejskich terminali kontenerowych, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2016 
 • Kaizer, A.; Smolarek, Leszek; Ocena wpływu czynników determinujących organizację prac czerpalnych w ramach utrzymania i modernizacji infrastruktury transportu morskiego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej,114,,,2016, 
 • Kaizer, A; Mirosławska, A; Przegląd współczesnych technologii minimalizacji negatywnego wpływu prac czerpalnych na środowisko, Inżynieria Morska i Geotechnika,2017, 
 • Kaizer, A.; Smolarek, Leszek; Krośnicka, Karolina; Ziajka, Ewelina; The Analysis of Container Vessel Service Efficiency in the Aspect of Berth and Handling Equipment Usage in Polish Ports, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation,,,249-254,2017,CRC Press Taylor & Francis Group 
 • Kaizer, A.; Modzelewska, Maria; Borowski, Rafał; Przegląd trędów IT w zarządzaniu sieciami dostaw, które decydują o współczesnej przewadze rynkowej, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, Zeszyt 32,72-83, 2017 
 • Cieczko, Maja; Myszka, Agata; Kaizer, A.; Planned concept of central and external port as an opportunity for the developmnet of tricity's seaports in poland, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni,107,,9-24,2018, AMG 
 • Kaizer, A; Gołofit-Stawińska, M; Współczesne techniczne tendencje rozwoju konteneryzacji, Inżynieria Morska i Geotechnika,,3,234--239,2013 
 • Wróbel, Krzysztof; Kaizer, A.; Submarine cargo vessels–historical solution to Arctic hydrocarbons transportation, Inżynieria Morska i Geotechnika,37,2,106-112,2016  
 • Cierpiał, Iga; Wilemski, Szymon; Kaizer, A.; Technologiczne trendy rozwojowe w konteneryzacji–przegląd zagadnienia, Inżynieria Morska i Geotechnika, 2019 
 • Kaizer, A; Expert Survey Method as a Technique to Support the Decision-making Process During Dredging Activity at the Harbour,"TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea Transportation",14,1,2020 
 • Ocieczek, A; Kaizer, A; Zischke, A; The dynamic of oxidative changes in rapeseed oil during maritime transport determined by storage conditions, TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation,14, 2020 
 • Myszka, A; Kaizer, A; Analysis of the Vessels’ Service Time in the Port of Gdańsk, Based on the Time Registration of Ships Entries and Departures, as a Proposition of Multi-aspect Method of Port Monitoring, "TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea Transportation",14,2,,2020 
 • Bolmsten Johan, Kasepold Kadi, Kaizer A., Ziemska Monika, Heering Dan, Alop Anatoli, Chesnokova Marina, Sienko Olena, Sköld Daniel; Maritime innovation management - a concept of an innovative course for young maritime professionals, "The 20th Commemorative Annual General Assembly AGA20. International Association of Maritime Universities, AGA20",,Proceedings of the International Associa,268-274,2019,International Association of Maritime Universities 

dr inż. Aleksandra Wawrzyńska           

  

Zainteresowania badawcze:  

 • Budowle hydrotechniczne, Projektowanie i eksploatacja portów, Terminale portowe, Konstrukcje offshorowe, Ochrona brzegu morskiego, Mechanika fal powierzchniowych 

Realizowane projekty badawcze i badawczo – rozwojowe:  

 • Grant MNiSW, temat: Analiza stanu granicznego wybranych obiektów infrastruktury transportu morskiego w Porcie Gdynia, 2015 
 • Grant MNiSW, temat: Charakterystyka falochronów morskich, 2011 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:  

 • Polskie Towarzystwo Urbanistyczne  - członkostwo od 2013r. 

Funkcje zawodowe, społeczne i honorowe:  

 • Od 01.09.2016 – Z-ca Kierownika Katedry Transportu i Logistyki  
 • od 2016 – członek Wydziałowej Komisji Programowej ds. Studiów na kier. Transport 
 • od 2016 – członek Wydziałowej Komisji Jakości 
 • 2014 – 2018 – pełnomocnik Dziekana WILIŚ PG ds. praktyk studenckich na kier. Budownictwo 

Wybrane publikacje:  

 1. P Jerzyło, A Wawrzyńska, L Smolarek Uwarunkowania logistyczne planowania przestrzennego terenów zurbanizowanych na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2019 
 1. A Wawrzyńska P Jerzyło, Research of the changeability of the vessels traffic intensity of inland waterways–case study for Lower Vistula SHS Web of Conferences 58, 1-11 2018 
 1. A Wawrzyńska, P Jerzyło, , A Bolt Revitalization of the Narrow-Gauge Żuławy Commuter Railway and its effect on shipping conditions in the Vistula delta E3S Web of Conferences 45, 1-8 2018 
 1. P Jerzyło, A Wawrzyńska The spatial planning of industrial areas in an urbanized area for cargo, in the development of inland waterway transport E3S Web Conferences. Volume 45, 2018 VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment 
 1. P Jerzyło, A Wawrzyńska Identyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji statku na śródlądowej drodze wodnej w delcie Wisły PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA: TRANSPORT, 115-124 2018 
 1. P Jerzyło, A Wawrzyńska Analiza procesu transportowego ładunków skonteneryzowanych i nienormatywnych na dolnej Wiśle w relacji Gdańsk Warszawa Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 1742-17472017 
 1. P Jerzyło, A Wawrzyńska Koncepcja systemu wspomagającego Żeglugę Śródlądową–studium przypadku dla dolnego odcinka Wisły Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni2017 
 1.  A Wawrzyńska Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych grawitacyjnych falochronów pionowościennych z uwzględnieniem redukcji falowania TTS Technika Transportu Szynowego 23 (12), 260--2652016 
 1. A Wawrzyńska Żelbetowe skrzynie ażurowe jako elementy konstrukcyjne falochronów morskich. Historia powstania, zastosowania oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne Technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (12), 1584—1591 2016 
 1. A Wawrzyńska, W Magda Redukcja obciążeń odmorskich ścian falochronów pionowościennych przy zastosowaniu ścian ażurowych i komór wygaszających Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 125-141  2014 
 1. W Kałędkiewicz, A Wawrzyńska, A Małkiewicz Przebudowa Falochronu Wschodniego w ramach modernizacji wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku Inżynieria Morska i Geotechnika, 478—4872014 
 1. A Wawrzyńska Zastosowania nowoczesnych skrzyń kesonowych w infrastrukturze portowo-morskiej Czasopismo Logistyka12014 
 1. A Wawrzyńska, W Magda Redukcja obciążeń ścian falochronów pionowościennych przy zastosowaniu ścian ażurowych i komór wygaszających Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 125—138 2014 

Dydaktyka 

Opracowanie kart dla pięciu przedmiotów dla specjalności Transport i Logistyka oraz dla specjalności Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji 

Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń dla studentów specjalności: Transport i Logistyka (studia inż. I stopnia), na Wydziale Nawigacyjnym AM, następujących przedmiotów (od 2009): 

 1. Grafika inżynierska, sem. I i II 
 1. Infrastruktura obiektów transportu wodnego,  sem. III 
 1. Oddziaływanie inwestycji na środowisko, sem VII 

Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń dla studentów specjalności: Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (studia .II stopnia), na Wydziale Nawigacyjnym AM, następujących przedmiotów (od 2009): 

 1. Ochrona środowiska w transporcie  sem. I 
 1. Projektowanie i eksploatacja portów , sem II 
 1. Komputerowe wspomaganie projektowania i analizy sieci transportowo-logistycznych 

Przygotowanie i prowadzenie praktyk studenckich dla specjalności: Eksploatacja Portów i Floty, Wydział Nawigacyjny AM (2007 - 2010)